Verlofregeling, te laat komen en ziek melden


Te laat komen en ziek melden

Te laat komen

Te laat komen is storend voor docenten en medeleerlingen. Vaak gaat het om een paar minuten. Ga iets eerder van huis weg of neem een bus eerder. Openbaar vervoer is alleen een excuus als er iets echt misgaat op het spoor of er een verkeersinfarct in de stad plaats vindt. Als een leerling te laat komt krijgen ouders daarover een mail van school, zodat zij bij thuiskomst dit met hun kind kunnen bespreken. Bij te laat komen meldt de leerling zich de volgende morgen om 08.00 uur bij de receptie, ook als de leerling het 1e uur vrij heeft. Te laat komen telt ook mee als ongeoorloofd verzuim en zal door de leerplichtambtenaar meegenomen worden bij preventieve gesprekken en het nemen van maatregelen.

Ziekmelden op

026 – 3209830

Als uw zoon/dochter ziek is, willen we graag dat u op de eerste dag van het verzuim tussen 8.00 en 8.30 uur contact opneemt met de receptie van de school: 026-3209830. Wij vragen dringend uw medewerking, omdat het ons veel onnodig administratief werk kost als een ziekmelding niet op de eerste dag binnenkomt.

  • Wanneer een leerling zich tijdens de lesdag ziek meldt, mag  hij /zij, na toestemming van de mentor, bij de receptie naar huis bellen. Als er geen contact met ouder(s)/verzorger(s) is geweest, blijft de leerling op school.
  • Wanneer een leerling weer beter is, neemt hij/zij het betermeldingsformulier, ondertekend door ouders/verzorgers (bij minderjarigheid van de leerling), mee en doet dit in de brievenbus tegenover de receptie. De leerling neemt uit  het bakje naast de brievenbus weer een nieuw betermeldingsformulier mee. U kunt het ook hier downloaden: betermeldingsformulier.jpg.
  • In het huidige systeem worden ziekmeldingen van vrijdag automatisch overgezet maar de maandag. Om aan en afwezigheid beter te kunnen monitoren gaan we dat veranderen. Ziekmeldingen worden na het weekend niet meer automatisch overgezet. Alle leerlingen zijn maandag beter. Dat betekent voor u dat als u uw kind ziek heeft gemeld en hij of zij is op maandag nog niet beter is u uw kind opnieuw ziek moet melden. Mocht u nog vragen hierover hebben kunt me bellen of mailen. Tom van Berkel (pedagogisch concierge); t.berkel@montessoriarnhem.nl

Kort verzuim melden: 

Daar waar mogelijk dringen we als school aan op het maken van afspraken met tand-, huisarts, orthodontist of andere (medisch) specialist buiten schooltijden. Daar waar dat niet lukt verzoeken we u als ouder/verzorger een door u ondertekend briefje mee te geven aan uw kind. Op het briefje moet duidelijk vermeld staan het wat,  waar, wanneer (datum en tijd(sduur)) en eventueel waarom. Het briefje moet minimaal één dag van tevoren worden ingeleverd bij de receptie. De receptie zorgt voor verwerking en registratie in de systemen.

Kan een leerling niet deelnemen aan de les lichamelijke opvoeding, ook dan dienen de ouder(s)/verzorger(s) vooraf middels een briefje de gymleerkracht hiervan op de hoogte te stellen (en niet de mentor of de administratie).

Als de leerling op doktersadvies langdurig niet mee mag doen met lichamelijke opvoeding, dient de leerling een schriftelijke verklaring  in te leveren bij de schoolleiding.
Bij (fysio)therapeutische behandeling graag een schriftelijke verklaring (van de fysiotherapeut) omtrent de te verwachten duur van de behandeling.

Maatregelen bij ziekteverzuim

  • Als de leerling vaker dan vier maal ziek is gemeld in twaalf schoolweken of vanaf de zevende dag aaneengesloten, dan volgt een consult bij de schoolarts.
  • De ondersteuningscoördinator meldt (op aangeven van de mentor) de leerling aan bij de schoolarts
  • ouder(s)/verzorger(s) worden geïnformeerd door de mentor

De leerling met ziekteverzuim wordt door de ondersteuningscoördinator aangemeld bij de leerplichtambtenaar als:

  • de leerling altijd op een bepaalde dag ziek wordt gemeld,
  • de leerling buiten school gesignaleerd wordt zonder ziekteverschijnselen.
  • de leerling niet meer gemotiveerd is voor school.

Bijgewerkt 28 februari 2018

Verlofregeling

De leerplichtwet beperkt de mogelijkheden voor leerlingen om tijdens schooltijd vrij krijgen. Hieronder in het kort de regels:

Vanwege de leerplicht moeten leerlingen jonger dan 18 jaar naar school. Een dag ertussen uit of een week vakantie tussendoor is in principe niet mogelijk. Daar mag de school in basis geen toestemming voor verlenen. 

De wetgeving kent uitzonderingen, zogenaamde gewichtige omstandigheden. Vrijstelling van de leerplicht kan in de volgende bijzondere gevallen worden verleend: 

1.    Wanneer ouder(s)/verzorger(s) door hun beroep slechts buiten de schoolvakanties hun vakantie- op kunnen nemen. Dan moet dit verlof in ieder geval aangevraagd worden voordat de reis geboekt wordt en moet u minimaal acht weken van tevoren schriftelijk aanvragen bij de school op het volgende formulier: 8264Aanvraag_vakantie_buiten_schoolvakantie.pdf

2.    Bijzondere omstandigheden zoals verhuizen, huwelijk, overlijden, jubilea en dergelijke van familie in de 1e graad. Hiervoor wordt in de meeste gevallen één dag, of twee wanneer het buiten de stad is, toegestaan. Hiervoor moet u bijgevoegd formulier gebruiken. Geef dit ingevulde formulier zo vroeg mogelijk mee om af te geven aan de receptie. Bij feestelijke gelegenheid kan dat best al acht weken of een maand van tevoren: 3621Aanvraag_vrijstelling_schoolbezoek_andere_gewichtige_omsta.pdf

Ten overvloede wordt erop gewezen, dat niet als gewichtige omstandigheden gelden:

Sportevenementen buiten schoolverband, tenzij de leerling moet uitkomen als vertegenwoordiger van het land. Bewijsstukken dienen hierbij overlegd te worden.

Concerten e.d., tenzij de leerling zijn of haar land vertegenwoordigt.

Op (wintersport)vakantie gaan buiten de schoolvakantie(s) zonder dat er sprake is van bovengenoemde beroep gerelateerde redenen.

Het bezoeken van een tentoonstelling, pretpark, e.d. buiten schoolverband.

Eén of meer dagen eerder met vakantie gaan of later terugkomen, bijvoorbeeld om financiële redenen (goedkoper buiten seizoen, vakantie door anderen betaald e.d.) of vervoerstechnische redenen (files vermijden, met anderen meerijden). 

Het is mogelijk om tegen een beslissing om geen verlof te verlenen een bezwaarschrift in te dienen bij de bevoegde instantie (leerplichtzaken van de woongemeente). 

Bij handelen in strijd met  hierboven omschreven afspraken is de opleidingsdirecteur verplicht om de afdeling Leerplichtzaken van de gemeente in te schakelen.

Maatregelen bij ongeoorloofd luxe verzuim

Als een leerling zonder toestemming van de afdelingsleider verlof neemt, dan wordt dit via de ondersteuningscoördinator gemeld aan leerplichtzaken. De leerplichtambtenaar onderneemt actie.

Sancties bij ongeoorloofd verzuim

De inzet van de leerplichtambtenaar is niet vrijblijvend. Als het verzuim voortduurt, als de eerdergenoemde contacten onvoldoende resultaat opleveren of wanneer er sprake is van luxe verzuim, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. Dit kan leiden tot een verwijzing naar Bureau Halt of tot strafvervolging door de Officier van Justitie. De rechter kan hierop besluiten om een straf en/ of een geldboete op te leggen. Ook kan er verplichte hulpverlening, Jeugdreclassering, opgelegd worden.

Wat doet het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Midden-Gelre?

Het Regionaal Bureau Leerplicht Midden-Gelre (RBL) voert de leerplichttaken uit voor acht gemeenten in Arnhem en omgeving. De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat ouders, leerlingen en scholen de Leerplichtwet naleven en draagt bij aan het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Ook is de leerplichtambtenaar vaak lid van de Zorg- en Adviesteams op scholen. Als er sprake is van verzuim of dreigend verzuim, kan de leerplichtambtenaar bemiddelen en begeleiden bij problemen en kan helpen bij het verwijzen naar hulpverleningsinstanties. Ook zet de leerplichtambtenaar zich in om, samen met ouder(s) en hulpverlenende instanties,  een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen die door omstandigheden thuis zitten. Kijk voor meer informatie op www.rblmidden-gelre.nl.

bijgewerkt 1 juli 2016

Zoeken