Het vierde leerjaar mavo
Het vierde en vijfde leerjaar havo/tweefasen-vwo

De bovenbouw bestaat uit mavo-groepen, havo-groepen en leerlingen die vanaf havo 4 tweefasen-vwo doen.

REKENEN

De politiek heeft besloten dat vanaf uiterlijk 2020 rekenen één van de 4 kernvakken bij de examens wordt. Naast Nederlands, Engels en Wiskunde gaat Rekenen dan deel uitmaken van de zak- en slaagregeling voor kernvakken. Ook in de overgangsregeling gaat rekenen dan meetellen als kernvak. Een definitief besluit hierover is nog niet gevallen.

Voor alle vo-leerlingen geldt op dit moment dat de rekentoets nog steeds een verplicht onderdeel is van het eindexamen, dit is opgenomen in het Eindexamenbesluit vo in de artikelen 49 (vmbo) en 50 (havo-vwo). Een leerling heeft vier kansen en moet de rekentoets ten minste één keer hebben afgelegd om een vo-diploma te kunnen behalen. De rekentoets is een verplicht onderdeel van het eindexamen en onderdeel van de slaag-zakregeling, maar de hoogte van het cijfer telt niet mee. Dit is per 15 maart 2018 voor alle schooltypen gelijk getrokken in het Eindexamenbesluit vo.

Montessori College Arnhem anticipeert op deze nieuwe richtlijnen. Om de politieke grilligheid voor te blijven, zijn we in het schooljaar 2015-2016 gestart met een doorlopende leerlijn rekenen. Deze lijn gaan we versterken en vanaf 2016 voortzetten zodat onze leerlingen goed voorbereid zijn als het rekenen een wettelijk verplicht kernvak is geworden.

Voor meer informatie zie website > onderwijs > havo/mavo of klik op  Rekenen schoolgids 16-17.pdf

DE VAKKEN IN MAVO-4

De vakken in mavo-4 zijn afhankelijk van de door de leerling gekozen sector. Er zijn vier sectoren: economie, zorg en welzijn, techniek, groen. Lichamelijke opvoeding wordt door alle leerlingen gevolgd. Er is een verplicht algemeen deel met de vakken Nederlands en Engels voor alle sectoren. Daarnaast kiest de leerling twee vakken uit het sectordeel en tenslotte nog twee vakken uit het vrije deel. Het totaal van de examenvakken komt zo uit op zes. Een zevende examenvak is (soms) mogelijk als het binnen het lesrooster te verwezenlijken is en de overgangsvergadering het de leerling toestaat. Zie voor de precieze regeling hoofdstuk 07 van deze schoolgids.

EXAMEN MAVO

In 2016 komt een einde aan de eigen afsluiting voor de mavo, die wij sinds de oprichting van de school in 1966 met succes hebben gehanteerd. De mavo-leerlingen doen vanaf 2016 voor alle vakken mee met de landelijke centraal schriftelijke examens, net zoals op andere mavo scholen. De landelijke zak/slaagregeling geldt.

DE HERKANSINGEN IN MAVO 4

Vanuit onze Montessori-visie is het belangrijk dat leerlingen in een veilig klimaat kunnen leren van fouten en dat ze daarbij heldere mogelijkheden hebben om te herkansen. Hierbij heeft de docent de rol van vakcoach. Als een leerling en toets wil herkansen, maakt hij of zij gebruik van een reflectie­formulier. De vakdocent geeft akkoord als er een goede voorbereiding is.  Vervolgens vindt de herkansing plaatst kort nadat de leerstof is behandeld.

We streven naar een herkenbare en eenduidige werkwijze waarbij ook recht wordt gedaan aan de ontwikkeling die leerlingen doormaken in de verschillende leerjaren.

Leerjaar

Herkansingsregel

per jaar

4 mavo

1 herkansing van voorgaande deeltaak.

1 reparatietoets uit alle voorgaande deeltaken na laatste SE-periode.
(van niet eerder herkanst werk, betreft het overgangsjaar 2018-2019).

5 totaal

 

DE BENODIGDHEDEN IN MAVO-4

Zie eerste jaar, met de volgende wijzigingen:

De genoemde woordenboeken zijn alleen nodig als de leerling de betreffende taal kiest. De wiskundematerialen zijn ook alleen noodzakelijk als de leerling dat vak gekozen heeft. Bij de practica van scheikunde, biologie en natuurkunde komt het voor dat de leerlingen werken met branders. Dat brengt risico's voor de veiligheid met zich mee. Het dragen van een hoofdbedekking - uit geloofsovertuiging - brengt een extra risico mee; daarom dient de hoofdbedekking gemaakt te zijn van wol of katoen, wol heeft de voorkeur. Voor een toelichting op de kledingvoorschriften bij practica zie kledingvoorschrijften bij practica en lichamelijke oefening.pdf  

Het werken in het scheikundelokaal vraagt om aanvullende regels omdat het geoormerkt wordt als een laboratorium. Dit houdt in:

 • Niet eten en drinken in de lokalen
 • Geen make-up opbrengen. Ook geen lipbalsem o.i.d.
 • Geen deodorant spuiten
 • Niet tekenen op de tafels. Inkt met chemicaliën kunnen tot ongewenste reacties leiden

DE VAKKEN IN HAVO-4 EN HAVO-5

De vakken in havo-4 en havo-5 zijn afhankelijk van het door de leerling gekozen profiel, van de profielkeuzevakken en van de vakkenkeuze in het vrije deel. 

De leerling kan (soms) een extra vak in havo 4 kiezen als het binnen het lesrooster past en de overgangsvergadering het de leerling toestaat. Zie voor de precieze regeling hoofdstuk 07 van deze schoolgids.

TWEEFASEN-VWO

Ben jij een uitblinkende havo leerling? Dan kun je bij ons de tweefasen-vwo doen. Dit bieden wij aan in samenwerking met het Beekdal Lyceum. Het biedt je als uitblinkende havo leerling de kans om in 6 jaar het VWO te doen, terwijl je onderweg het havo diploma op het Montessori haalt. In havo 4 en 5 volg je bij ons het VWO programma. Je doet in havo 5 het havo examen. In het zesde jaar ga je naar Beekdal Lyceum om daar in één jaar VWO te doen. Door de nauwe samenwerking tussen Beekdal en Montessori blijf je op een montessoriaanse wijze werken, zodat de overgang drempelloos  verloopt. 

INFORMATICA OF FILOSOFIE IN HAVO 3

Leerlingen die in havo 3 zitten kunnen informatica of filosofie als achtste (= extra) vak opnemen in het vakkenpakket van havo 4. Leerlingen worden in 2 jaar (havo) of 3 jaar (vwo) voorbereid op het schoolexamen. Dit wordt Quadraam breed aangeboden. Uitgangspunt is dat de leerlingen van Quadraamscholen bovenschools zelfstandig met de leerstof aan de gang gaan. Leerlingen volgen de lessen van de Quadraamdocent via videolessen, via digitale instructie (elektronische leeromgeving) én via fysieke bijeenkomsten. De videolessen en fysieke bijeenkomsten zijn beperkt. Hierdoor vraagt het vak aanzienlijke zelfstandigheid en discipline van leerlingen.

CAMBRIDGE EXAMS IN HAVO 4 EN MAVO 3

In 2018 -2019 gaat de sectie Engels in 4 havo en 3 mavo starten met het aanbieden van het Cambridge Exams programma. Als een leerling hiervoor slaagt, krijgt hij of zij een internationaal erkend certificaat. Het niveau ligt één niveau hoger dan het regulier eindexamen niveau mavo en havo. Begin van het schooljaar vindt de werving van leerlingen plaats. Rond oktober/november 2018 start het programma. Het programma loopt ongeveer een jaar. Leerlingen doen examen in november/december van hun eindexamenjaar. Voor de havo leerlingen wordt het programma in de reguliere lessen Engels verwerkt, voor de mavo leerlingen komt er een speciaal KWT-uur.

TOELATINGSCRITERIA HAVO 4 VOOR LEERLINGEN  MET EEN VMBO-T DIPLOMA

Een leerling met een VMBO-T diploma kan toegelaten worden tot havo 4 

 • als van de vakken op het diploma een profiel gemaakt kan worden. Je mag  Kunst Beeldend , Kunst Drama en aardrijkskunde kiezen ook al heb je het vak niet op je diploma
 • als het gemiddelde van alle SE cijfers 6, 8 of hoger is
 • als het gemiddelde van alle SE cijfers tussen 6,5 en 6,8 ligt wordt je besproken in de aanname commissie
 • als het gemiddelde onder de 6,5 ligt wordt je niet toegelaten
 • voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde mag slechts eenmaal het eindcijfer 5 behaald zijn. Als je geen wiskunde hebt mag je slechts eenmaal het eindcijfer 5 voor de vakken Nederlands of Engels hebben
 • de aanamecommissie wint informatie in bij de docenten/afleverende school (motivatieperspectief, studiebelastbaarheid etc.)
 • Voor bepaalde vakken moet er een inhaalprogramma gedaan worden (bijvoorbeeld aardrijkskunde)
 • het gekozen vakkenpakket moet in het gemaakte cluster passen
 • de beslissing van de aannamecommissie wordt schriftelijk meegedeeld. In de aanname brief staan ook de voorwaarden ( waaronder het inhaalprogramma) vermeld.

EXAMEN HAVO

De havo-leerlingen doen mee met de landelijke centraal schriftelijke examens, net zoals op andere havo scholen. De landelijke zak/slaagregeling geldt.

DE HERKANSINGEN IN HAVO 4 EN 5

Vanuit onze Montessori-visie is het belangrijk dat leerlingen in een veilig klimaat kunnen leren van fouten en dat ze daarbij heldere mogelijkheden hebben om te herkansen. Hierbij heeft de docent de rol van vakcoach. Als een leerling en toets wil herkansen, maakt hij of zij gebruik van een reflectie­formulier. De vakdocent geeft akkoord als er een goede voorbereiding is.  Vervolgens vindt de herkansing plaatst kort nadat de leerstof is behandeld.

We streven naar een herkenbare en eenduidige werkwijze waarbij ook recht wordt gedaan aan de ontwikkeling die leerlingen doormaken in de verschillende leerjaren.

Leerjaar

Herkansingsregel

per jaar

4 havo

4 vwo

1 herkansing van de voorgaande deeltaak.

6 totaal

5 havo

5 vwo

1 herkansing van de voorgaande deeltaak.

4 totaal

 

DE BENODIGDHEDEN IN HAVO-4 / HAVO-5 / TWEEFASEN-VWO

Zie eerste jaar, met de volgende wijzigingen: De woordenboeken zijn alleen nodig als de leerling de betreffende taal kiest. Bij de practica van scheikunde, biologie en natuurkunde komt het voor dat de leerlingen werken met branders. Dat brengt risico's voor de veiligheid met zich mee. Het dragen van een hoofdbedekking - uit geloofsovertuiging - brengt een extra risico mee; daarom dient de hoofdbedekking gemaakt te zijn van wol of katoen, wol heeft de voorkeur. Voor een toelichting op de kledingvoorschriften bij practica zie kledingvoorschrijften bij practica en lichamelijke oefening.pdf  

We gebruiken in de bovenbouw op school de nieuwste Casio FX-CG 50 met kleurenscherm en verplichte examenstand. Deze rekenmachine is niet opgenomen in het boekenfondspakket. Deze kan vóór 10 augustus (met korting) voor €106,50 incl BTW en verzendkosten besteld worden bij de firma Scheepstra:  rekenmachines havo vwo 4-5 2018-2019.pdf met inlogcode.

MENTORAAT EN MONTI-DAGEN IN VIERDE EN VIJFDE LEERJAAR

In mavo-4, havo/vwo 4-5  hebben de leerlingen een persoonlijke mentor voor hun begeleiding. In het lesrooster zijn mentoruren ingeroosterd voor groeps- en individuele studiebegeleiding.

De havo-4/vwo 4 leerlingen gaan tijdens de monti-dagen naar de Ardennen. Zij dienen hiervoor in het bezit te zijn van een geldig grensdocument en een Europese zorgpas (European Health Security Card), gratis te verkrijgen bij de zorgverzekeraar. Voor hulp tijdens deze dagen wordt door de mentoren een beroep gedaan op ouders. Mavo 4 en havo/vwo 5 werken tijdens de mentordagen op school aan het sectorwerkstuk respectievelijk aan het profielwerkstuk. Havo 5/vwo 5 gaat na het examen naar Antwerpen, mavo 4 naar Rotterdam. 

DE OUDERAVONDEN

 • Er is één ouderavond in het schooljaar, deze wordt gehouden in het eerste trimester.
 • havo/vwo 4-5: voorlichting over het programma van toetsing en afsluiting; informatie over de de monti-dagen havo 4 (Ardennen) en monti-dagen havo 5 (Antwerpen).
 • mavo-4: voorlichting over het programma van toetsing en afsluiting, het programma van proeven en afsluiting, studiekeuze en vervolgopleidingen. Informatie over de monti-dagen.

Bijgewerkt 3 juli 2018

Zoeken