De start van het schooljaar 2018 - 2019

  • maandag 20 augustus 2018 heb je nog vrij, docenten hebben dan vergaderingen
  • dinsdag 21 augustus 2018 komen de leerlingen op school; je krijgt daarover een brief; er is een introductiedag; je krijgt dan ook je rooster. 
  • Op woensdag 22 augustus 2018 beginnen de lessen.
  • Voor overige data kun je het beste naar de jaarkalender gaan

Inleiding

Voorwoord

Voor U ligt de schoolgids 2018 - 2019. De schoolgids wordt jaarlijks vernieuwd en bevat vooral de “zakelijke en praktische informatie” over de school. Vooral erg nuttig om bepaalde zaken op te zoeken, zoals bijvoorbeeld informatie over de leerplicht, de ouderbijdrage, absent melden, inhoud van ouderavonden, informatie per leerjaar, namen en functies van medewerkers en dergelijke. Het is ook gebruikelijk om de behaalde resultaten in de vorm van bevorderings- en slagingspercentages weer te geven.

Naast de schoolgids kent de school nog een aantal meer inhoudelijk gerichte documenten waaronder het Schoolplan 2016-2020. In het Schoolplan vindt U de missie en visie van de school en de koers voor de jaren waarover het Schoolplan gaat. Op de website van de school kunt u het Schoolplan vinden onder het hoofdstuk Onderwijs.

Kwaliteit

Op verschillende manieren zorgt Montessori College Arnhem dat we scherp blijven op de kwaliteit van onderwijs die we leveren. Zo krijgen we vanuit de Vereniging Voortgezet Montessori Onderwijs periodiek een visitatie. De school krijgt een spiegel voorgehouden door de Nederlandse Montessori Vereniging, sectie Voortgezet Montessori Onderwijs (VMO). De visitatie is gebaseerd op een landelijk vastgesteld Montessoriaans kader. Aan de hand van dit kader schrijft de school een zelfevaluatie. De auditcommissie bezoekt de school, bekijkt lessen, spreekt met mensen en leest documenten. In de visitatie wordt kritisch gekeken naar onderwerpen als pedagogiek, didactiek, organisatie, opbrengsten, invloed van personeel, ouders en leerlingen. De visitatie kan leiden tot adviezen om zaken in school anders te organiseren en te doen.

De laatste keer dat de visitatiecommissie ons bezocht oordeelde de commissie dat op alle Montessori indicatoren royaal voldoende tot zeer goed gescoord werd. Verlenging van het keurmerk Montessori was geen enkel probleem, integendeel de school kan als voorbeeld dienen voor andere montessorischolen. Het rapport kunt u op deze website raadplegen onder onderwijs > Montessori en Boeke.

In november 2014 bezocht de onderwijsinspectie onze school in het kader van haar periodiek bezoek. De inspectie sloot haar bezoek af met de woorden:“We hebben vandaag genoten, jullie mogen heel trots zijn!”

Onze school kreeg in 2017 voor de tweede keer het certificaat als Investors in People school, een Internationaal kwaliteitskeurmerk voor profit en non-profit organisaties. Met de Investors in People erkenning laten we zien dat docenten en schoolleiders succesvol (blijven) samenwerken aan de verbetering van het onderwijs.
Montessori College Arnhem kreeg in december 2017 een zilveren onderscheiding, een score die scholen in Nederland zelden behalen. De assessor omschrijft onze school als volgt: 
“Het Montessori College Arnhem is een dynamische school, die druk bezig is met het vormgeven van haar toekomst. Medewerkers voelen zich hierbij betrokken en participeren individueel en in samenwerkingsverbanden in de vormgeving van deze toekomst.”

In april 2016 bracht de inspectie de (uitgebreide) opbrengstenkaart 2016 van onze school uit. De resultaten van onze onderbouw en bovenbouw - over drie jaar gerekend - luiden als volgt:

  • onderwijspositie ten opzichte van het advies primair onderwijs: boven de norm
  • onderbouwsnelheid: boven de norm
  • bovenbouwsucces mavo en havo: boven de norm
  • examenresultaat mavo en havo: boven de norm
  • verschil SE-CE mavo en havo: gering
  • oordeel over alle resultaten over 3 jaar mavo en havo: voldoende
Op de jaarlijkse kwaliteitskaart kunt u informatie over de school vinden. Deze is gebaseerd op de door de Inspectie verzamelde gegevens.
Ook op onze website kunt U knoppen vinden met de titels “De resultaten van deze school" en "Vergelijk scholen in Arnhem". Dit zijn landelijke websites in kader van “Vensters voor  Verantwoording” waarop scholen openheid geven over de kwaliteit van het onderwijs. De "Vensters voor Verantwoording " worden deels ingevuld door de Inspectie van Onderwijs, deels door de scholen zelf. De informatie is interessant voor ouders, basisscholen en vervolgopleidingen.

In het schooljaar 2017-2018 hebben we voor de havo en mavo een slagingspercentage ruim boven het landelijk gemiddelde. 

Opmerkelijk is dat we in verhouding tot andere scholen veel leerlingen in de havo de kans geven de havo te doen, terwijl ze binnen kwamen met een mavo advies. In 2015-2016 was dat 38%, tegen landelijk 13%. In 2016-2017 was dat 68%  tegen landelijk 29%
Ook op de mavo zitten relatief minder havo afstromers. In 2015-2016 was dat 25%, tegen landelijk 42%. In 2016-2017 was dat 19% tegen landelijk 20%.

Trots

We zijn er trots op dat U uw kinderen toevertrouwt aan Montessori College Arnhem. Ook dit jaar zullen we met overtuiging, passie en inzet vormgeven aan een mooi schooljaar waarin we indachtig Montessori en Boeke er alles aan zullen doen

" om uw kinderen te helpen ontdekken wie ze zijn en hen te leren het zelf te doen"

Ik wens u en uw kind(eren) een goed en fijn schooljaar.

Sander Luttje, directeur

6 juli 2018

Zoeken